Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Maandagavond 21 september om 20:00 uur is de Algemene Ledenvergadering in het wijkcentrum aan de Gantellaan 1. Komt u ook? In verband met de corona maatregelen vragen wij u om u aan te melden via secretariaat@oliveogymnastiek.nl

AGENDA:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededeling en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Leden Vergadering 25 maart 2019
5. Jaarverslag 2019
6. Financieel jaarverslag 2019
– Jaarrekening
– Verslag kascommissie
– (Her)benoeming kascommissieleden
7. Financiën 2021
– Begroting 2021
– Contributie 2021
8. Mededelingen bestuur
Bestuurssamenstelling
– Aftredend en niet herkiesbaar: Machiel van der Meer, Rita Duijnisveld
– Aftredend en herkiesbaar: Remco Korzeniewski (Voorzitter)
– Toetredend: Esther Pronk
Voorstel aanpassing/wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
9. Rondvraag
10. Sluiting

De financiële stukken, het jaarverslag kunnen worden opgevraagd bij: penningmeester@oliveogymnastiek.nl

Heeft u vragen voor de ALV? Dan ontvangen we die graag schriftelijk en uiterlijk 18.09.2020 voor de ALV via secretariaat@oliveogymnastiek.nl

Met sportieve groet,

Het bestuur van Gymnastiekvereniging Oliveo Pijnacker