Historie

De Historie van de Gymnastiekvereniging Oliveo:
29 September 1949 is de dag dat het allemaal begint.
Dhr. Van der Burg, toenmalig voorzitter van de Rooms Katholieke Sport Vereniging
R.K.S.V. OLIVEO leidt de oprichtingsvergadering van de afdeling gymnastiek.
Ruim 200 leden hebben zich aangemeld om de gymnastiek te gaan beoefenen.
Enkele zinsneden uit de oprichtingsnotulen:

“De heer Van Der Burg, voorzitter van OLIVEO, opent de vergadering met de
katholieke groet en heet allen van harte welkom…
…Bedenk wel dat ge lid gaat worden van een vereniging, en wanneer het niet
naar uw zin gaat, U zoomaar wegloopt en de vereniging met de stukken laat zitten…
…Wanneer men lid is van een vereniging heeft men de verplichting op zich genomen
om contributie te betalen. Betaal daarom trouw uw contributie…”

Nadat op de vraag van de heer Van Der Burg, op allen die zich hebben opgegeven
werkelijk wensen toe te treden tot de vereniging, bevestigd wordt geantwoord, verklaart
de voorzitter de vereniging voor opgericht.
Voor het voorlopig bestuur van de afdeling gymnastiek worden gekozen:
Dhr. A .Galjé (voorzitter), dhr. L. Kouwenhoven, mevr. J. Brand, mevr. C. Kouwenhoven,
Dhr. H. van Schijndel (secretaris en penningmeester).
Ter afsluiting van de oprichtingsvergadering bedankt de heer Van Der Burg, de weleerwaarde
heer kapelaan Suyker voor het vele werk dat hij verricht heeft om een afdeling gymnastiek van de grond te krijgen.
Een week later vindt de eerste bestuursvergadering plaats. Besproken wordt o.a. de toestand van de toestellen, en verder zoals in de notulen beschreven staat:

“We moeten om te beginnen niet te hoog van de toren blazen en ons schikken met het aanwezig materiaal. Aan de financiën bijzondere aandacht schenken één van de zwaarte punten”.
Het verenigingstenue. In 1949 wordt voor de heren en jongens een blauwe broek met wit shirt en embleem, en voor de dames een blauwe rokbroek met een wit shirt met embleem voorgeschreven.

OLIVEO GYMNASTIEK de naam OLIVEO (Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen.
OLIVEO GYMNASTIEK ruim 65 jaar…..
De oprichtingsdatum van OLIVEO GYMNASTIEK geeft aan, dat de vereniging ontstond
in een periode waarin het met het gymnastiekonderwijs in Pijnacker slecht gesteld was.
De scholen beschikten in het geheel niet over een accommodatie voor de verplichte lessen in lichamelijke oefening, en de verenigingen waren dan ook aangewezen op de zalen van het C.J.M.V.-gebouw en het Parochiehuis, die voor dit doel uiteraard niet geschikt waren.
Het getuigt dan ook van moed in dergelijke omstandigheden een gymnastiekvereniging te beginnen.
Een moed die zeker werd ingegeven door de dringende behoefte aan lichamelijke oefening, die ook toen reeds bestond.

OLIVEO GYMNASTIEK behoorde ook tot de initiatiefnemers tot de oprichting van een sportraad en tot de ondertekenaars van de allereerste “sportnota”in november 1962.
In deze nota werd de noodsituatie op sportgebied in Pijnacker nadrukkelijk onder de aandacht
van de gemeenteraad gebracht. Het resultaat is bekend. Niet alleen de gymnastiekverenigingen, maar ook alle andere sportverenigingen beschikken thans over riante mogelijkheden om hun
sport te beoefenen. Het is OLIVEO GYMNASTIEK sedert dien niet slecht gegaan, hoewel de problemen de vereniging uiteraard niet bespaard zijn gebleven. Een groeiend ledental is prettig, maar stelt toch grote eisen aan bestuur en leiding om de vereniging draaiend te houden.
Voor zover van de sportcommissie valt te beoordelen is het de laatste jaren goed gelukt om de vereniging naar een gezonde basis te brengen.
OLIVEO GYMNASTIEK heeft al een aantal jubileums gevierd, en nu op naar de 65 jaar OLIVEO GYMNASTIEK.

Logo 1950

Logo 1970

Logo 1980

Logo 1985